Sylwestrowa Moc Przebojów start: 20:00

Pozostało:

26 DNI
21 godzin
26 minut

Regulamin


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
“SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW 2018”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą” - tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 611), jak i na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy firmę MUSIC COMPANY Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Ludwika Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. „Sylwestrowa Moc Przebojów 2018 (zwana dalej „Imprezą”) organizowana jest w dniu 31 grudnia 2018 roku w godzinach 18.30-02.00 na Stadionie Śląskim w Chorzowie wg poniższego ramowego planu:
  • 18.30 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej
  • 19.30 – rozpoczęcie części artystycznej - koncerty
  • 00:00 – 00:15 – powitanie Nowego Roku
  • 01.00 – zakończenie części artystycznej
  • 01.30 – opuszczenie terenu imprezy masowej przez uczestników i zakończenie imprezy masowej
 4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. „Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  2. „Teren Imprezy” oznacza teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza;
  3. „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” oznacza osobę przebywającą na Terenie Imprezy i uczestniczącą w Imprezie.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. Impreza będzie rejestrowana przez Telewizję Polsat.
 2. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Imprezy na potrzeby realizacji telewizyjnej bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek kwot Uczestnikowi Imprezy.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
 4. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,
  7. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  8. symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
  9. dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,
  10. parasoli.
  Ponadto zakazuje się:
  1. wprowadzania psów i innych zwierząt,
  2. wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli,
  3. jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,
  4. wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.),
  5. rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.
 7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
  4. w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;
  5. uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby.
 8. Na podstawie uprawnienia z art. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa.
 9. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę i na tej podstawie są traktowane jako pełnoprawny Uczestnik Imprezy.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez:
  1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
  2. powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Służbami Informacyjnymi organizującego pracę Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych,
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
  4. zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  1. STREFĘ PUBLICZNĄ: Widownia – miejsca stojące na płycie stadionu i siedzące na sektorach przeznaczonych dla publiczności,
  2. STREFĘ PRODUKCYJNĄ: Zaplecze technicznosocjalne oraz pozostałe obszary Obiektu.
 4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; Służby Porządkowe i Służby Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, warunki atmosferyczne, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani poziom artystycznego wykonania występu przez artystę podczas Imprezy.
 7. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania w poszczególnych strefach wydzielonych na Terenie Imprezy; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących na imprezę, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  2. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Ustawą, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  3. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628, z pózn. zm.),
  4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu lub pozbawienia wolności. Osoby nagminnie naruszające przepisy Ustawy zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane do Policji. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 2. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 3. Udział w imprezie jest na własne ryzyko uczestnika.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny: przy bramach wejściowych na Teren Imprezy i na stronie internetowej: www.sylwestrowamocprzebojow.pl .
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

ORGANIZATOR
Music Company Sp. z o.o., Sp. k.